صفحه اصلی دسته‌بندی نشده اگر امام زنده بود هر یک ساعت ۸ نفر را اعدام می کرد