صفحه اصلی دسته‌بندی نشده اهواز و شهرهای تابعه به پادگان های نظامی تبدیل شده اند