صفحه اصلی حقوق بشر انتشار تصاویر ارازل و اوباشی که روز ۲۵ بهمن مردم شیراز را مورد ضرب و شتم قرار دادند