صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح امکان خطای انسانی تقریبا صفر است