صفحه اصلی دسته‌بندی نشده امروز؛ دادگاه رسیدگی به اتهامات غفار فرزدی عضو نهضت آزادی ایران