صفحه اصلی حقوق بشر امتناع از پذیرش جایزه جشنواره فجر در اعتراض به وضعیت سینماگران زندانی