صفحه اصلی دسته‌بندی نشده امام زمان ۱۲ میلیارد دلار از حساب ارزی کشور برداشت کرد