صفحه اصلی نیروهای سپاه اسرائیل سپاه قدس را متهم به انجام اقدامات تروریستی علیه اسرائیلی ها کرد