صفحه اصلی در این تصویر که سال ۱۳۹۶ گرفته شده، پلاکاردی حاوی تصویر قطعه‌ای از یک موشک در عربستان، با مشخصات و آرم شرکت ایرانی سازندهٔ این موشک، یعنی صنایع شهید باقری، دیده می‌شود