صفحه اصلی حقوق بشر استفادهٔ نیروهای جنایتکار امنیتی از سلاح گرم برای متفرغ کردن مردم