صفحه اصلی حقوق بشر ادامه بازداشت یک فعال کارگری و ضرب و شتم او توسط نیروهای امنیتی