صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی اداره اطلاعات اهواز یک بازداشتی را کشته است !