صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی احیای کمیته اماکن ؛استفاده از نیروهای بسیج برای شناسایی خانه‌های خالی