صفحه اصلی حقوق بشر اجرای حکم یک سال زندان برای علیرضا مرادی، دانشجوی نخبه دانشگاه تهران