صفحه اصلی حقوق بشر گرانی و فقر بیداد می‌کند، جمهوری اسلامی برای شبه نظامیان هزینه می‌کند