صفحه اصلی دسته‌بندی نشده آنقدر به پهلوهاي پسرم زده بودند كه كليه هايش از كار افتاده بود