صفحه اصلی بنیاد تعاون سپاه پاسداران و مقام‌های ارشد آن در زمره نهادها و افرادی هستند که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در نقض حقوق بشر در ایران مشارکت دارند