صفحه اصلی اسلایدر آمریکا و سه کشور اروپایی: اقدام ایران در تاسیسات فردو توجیه غیرنظامی ندارد