صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح آمریکا برای مقابله با پهپادهای ساخت ایران مصمم تر می شود