صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی آمریکا برای بسیاری از دولتمردان،فرماندهان نظامی و مدیران قضایی ایران محدودیت سفر گذاشته است