صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح آقای مدیرعامل استقلال، مردم نژادپرست نیستند؛ به بسیجی‏‌ها هشدار دهید!