صفحه اصلی دسته‌بندی نشده آب و برق مجانی, چگونه وعده داده شد؟